fbpx

Услови за користење

Со користење на “Разговор.мк” мобилната апликација се согласувате со правата и условите за користење.

Мобилната апликација “Разговор.мк” управувана од КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ е проект на КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ со цел да се овозможи брз и едноставен пристап до професионални советувачи и терапевти.

Со користење на мобилната апликација “Разговор.мк” корисникот се согласува со овие правила и услови за користење. Правото на користење на апликацијата “Разговор.мк” е лично на секој корисник и не е преносливо на друго лице или субјект.

Секој корисник е одговорен за податоците кои ги внесува во апликацијата и доверливоста и вистинитоста на истите.

Мобилната апликација ќе  биде достапна за сите корисници на Android и iOS уреди. КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ не е одговорна доколку има пречки во достапноста на сервисите кои се надвор од контрола на КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ. КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ си го задржува правото да ја прекине  или привремено да биде ограничен пристапот на услугата на јавната веб страна и мобилната апликација доколку се врши реконструкција, модернизација, одржување и во случај на технички пречки или недостатоци на мрежата воопшто или некои дополнителни активности. Крајниот корисник ќе биде информиран навремено во случај на прекин на јавната веб страна или мобилната апликација “Разговор.мк” преку информативните канали кои ги користи тимот на “Разговор.мк” .

Услови за користење на апликацијата "Разговор.мк"

КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ си го задржува правото во кое било време да ги прекине, измени или дополни Условите за користење како што смета дека е неопходно и потребно. 

Сите измени и промени кои ќе бидат направени  и истите ќе стапат на сила откако ќе бидат јавно објавени на веб страната наменета за мобилната апликација “Разговор.мк” која е управувана од КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ.

Секој корисник пред да се регистрира и започне да ја користи мобилната  апликација “Разговор.мк”, задолжително треба да ги прочита условите за користење. Со самата регистрација на мобилната апликација и пополнување на податоците кои се задолжителни, корисникот е согласен на условите и истите ги прифаќа. 

Доколку во текот на користење на мобилната апликацијата “Разговор.мк” направи измена, дополнување или бришење на некои од  условите на користење, корисникот ќе биде навремено известен и понатаму ако продолжи да ја користи мобилната апликација се смета дека е согласен со истите. 

Условите за користење на апликацијата “Разговор.мк” ќе му бидат достапни на корисникот во секое време додека апликацијата е во употреба.

Содржина на јавната веб страна наменета за проектот "Разговор.мк" и карактеристики за мобилната апликација "Разговор.мк"

Податоци кои ќе бидат содржани на јавната веб страна https://www.razgovor.mk

Регистрирање на веб страната razgovor.mk и користење на мобилната апликација "Разговор.мк"

Право да се регистрираат како корисници на мобилната апликација имаат сите физички лица со деловна способност, физички лица со ограничена деловна способност или со одземена деловна способност во рамки на способноста која ја поседуваат.

Физичките лица кои имаат ограничена деловна способност или одземена деловна способност  доколку се регистрираат да ја користат мобилната апликација “Разговор.мк” се смета дека нивниот законски застапник или старател се согласува со условите за користење на истата и со успешно регистрирање ги прифаќа во целост условите за користење и политиката на приватност.  

Со користење на мобилната апликација “Разговор.мк”, корисникот се согласува и ги прифаќа во  целост условите за користење и политиката на приватност.

Сите лични податоци кои ги внесува корисникот при регистрирање на страната и апликацијата се чуваат согласно одредбите на Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни.

Податоци кои се потребни при регистрирање за користење на мобилната апликација “Разговор.мк”: корисничко име, возраст и пол на корисникот. 

Задолжителните податоци треба да бидат пополнети за да може да му биде дозволена регистрацијата за да ја користи мобилната апликација “Разговор.мк”.

Сите податоци кои корисниците ги пополнуваат при регистрирањето се собираат и се чуваат од страна на КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ, нема да се врши објавување и доставување на трети страни освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи во Република Северна Македонија и за истражувачки цели. Сите податоци ќе бидат заштитени и ќе се чуваат согласно законските прописи.

КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ за јавната веб страна на “Разговор.мк” и мобилната апликација “Разговор.мк” ги презема сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на корисниците со цел заштита од ризикот на неовластен пристап и злоупотреба на истите.

Поединечните податоци на секој корисник од активностите овозможени преку мобилната апликација “Разговор.мк”, се собираат и се чуваат од страна на КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ.

КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ во текот на постоењето на мобилната апликација “Разговор.мк”, си го задржува правото да ги информира корисниците преку јавната веб страна на “Разговор.мк”k и преку мобилната апликација “Разговор.мк” за воведени промоции поврзани со користење на мобилната апликација “Разговор.мк” и други продукти. КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ може со одредена кампања да одлучи да им даде одредени подароци на корисниците на мобилната апликација. Секоја кампања или промоција ќе биде дополнително ажурирана со правила за истата.

Со самото регистрирање на мобилната апликација “Разговор.мк”, корисникот е согласен да биде информиран за тековните измени и новости за апликацијата и активности поврзани со мобилната апликација “Разговор.мк”.

Личните податоци кои корисниците ги внесуваат при регистрација нема да бидат јавно објавени ниту достапни за другите корисници.

Превземање на мобилната апликација "Разговор.мк"

За да се преземе мобилната апликација “Разговор.мк” корисниците треба да  имаат активна интернет конекција – безжична интернет врска на мобилниот уред или истата може да биде и Wi-Fi конекција. 

Мобилната апликација е достапна на Google Play Store за Android мобилни уреди и App Store за iOS уреди.

Собирање и точност на податоците

Корисникот на апликацијата “Разговор.мк” се согласува да ја користи мобилната апликација “Разговор.мк” на сопствена одговорност за регистрирање и споделување на личните податоци. Корисникот е одговорен за секоја споделена информација на сопствена иницијатива и волја. Со прифаќање на условите на користење, ја искажува својата согласност дека под целосна морална, материјална и кривична одговорност ги прифаќа условите и потврдува за точноста на личните податоци кои се достапни.

Политика на приватност и заштита на личните податоци

КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ на сите корисници на мобилната апликација “Разговор.мк” им ја гарантира заштитата на лични податоци согласно одредбите на Законот за заштита на лични податоци.

Сите корисници, пред да се регистрираат за користење на мобилната апликација “Разговор.мк” се должни да ги прочитаат условите за користење за истата  и со самото регистрирање на мобилната апликација “Разговор.мк” да потврдат дека ја разбираат содржината и се согласни со политиката на приватност. Оваа политиката на приватност и заштита на лични податоци се однесува за содржината на јавната веб страна за проектот “Разговор.мк” и за користење на мобилната апликација “Разговор.мк”.

Бришење на податоците

Со деактивирање на профилот, корисникот нема да има пристап до мобилната апликација.

Доколку корисникот на своја волја ја деактивира мобилната апликација од својот мобилен уред и по одреден временски период повторно сака да ја користи, потребно е креирање на нов профилот за да ја активира.

Доколку корисникот го контактира тимот на “Разговор.мк” за целосно да му се деактивира профилот потребно е да го посочи корисничкото име, возраста и полот кои биле користени.

Останати права и обврски за користење на мобилната апликација "Разговор.мк"

КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ како носител на проектот “Разговор.мк” е одговорна за податоците кои се наведени на јавната веб страна и го задржува правото согласно потребите да направи измени, дополнувања или да избрише некои податоци.

Секој корисник со самото регистрирање на мобилната апликација “Разговор.мк”и активирање на свој профил се смета дека се согласува во целост со условите за користење и подразбира писмен склучен договор помеѓу двете договорни страни и истиот има правна сила на двострано потпишан договор.

Евентуалните спорови по овој Договор, договорните страни ќе се обидат да ги решат спогодбено, по мирен пат со претставници од двете договорни страни, а доколку тоа не е можно надлежен е судот во Скопје. Надлежниот суд во случај на спор ќе ги смета општите услови за користење како договор склучен помеѓу двете договорни страни. Доколку судот смета некоја од горенаведените точки како неважечка, тоа нема да влијае врз валидноста на која било друга точка од овие услови и ќе си останат во сила.

Родителите и старателите имаат обврска да ги информираат своите малолетни деца за безбедно и одговорно ракување со личните податоци на интернет. Малолетните лица не смеат да даваат лични податоци без дозвола од нивните родители или старатели.КАЛЧР ТЕХНОЛОЏИС ДООЕЛ никогаш нема намерно да прибира и обработува лични податоци од малолетници, ниту пак истите да ги проследи на трета страна без дозвола од родителот/старателот.