fbpx

КБТ за анксиозност поврзана со здравјето – Дали интернет КБТ е ефикасна?

Сегашната состојба на КОВИД-19 пандемија, не соочува со бројни предизвици. Ова е особено точно за луѓето кои бараат поддршка за менталното здравје. Понатамошен притисок е создаден по зголемувањето на потребата за подостапни и попристапни начини за обезбедување грижа за менталното здравје. Интернет КБТ зема замав во последните неколку години токму поради ова.

Употребата на онлајн третмани станува сè почеста и се чини дека е оправдана од сегашните околности. Сепак, вистинското прашање е дали ефектите од овие нови третмани се всушност споредливи со оние на интервенции лице в лице?

Оваа исклучително навремена студија спроведена од Акселсон (2020 година) може да помогне во решавањето на ова прашање. Авторите имале за цел да специфицираат одредена состојба што била вообичаена дури и пред избувнувањето – односно анксиозност за здравјето (или хипохондрија).

Луѓето со оваа состојба се чини дека добро реагираат на когнитивната бихевиорална терапија (КБТ) (Барски и Ахерн, 2017). Со оглед на високите социјалните трошоци на овој конкретен вид на вознемиреност (Сандерленд и сор., 2013), авторите спроведоа рандомизирано клиничко испитување за не-инфериорност за да видат дали КБТ испорачано преку интернет може да ги даде истите ефекти како лице-в-лице, со пониска цена и со помалку потрошено време на терапевтот.

Методи

За целите на оваа шведска студија, авторите регрутираа учесници преку матични доктори и преку само пријавување преку интернет. Учесниците биле вклучени ако имале најмалку 18 години и имале дијагноза на соматско нарушување или анксиозно растројство според критериумите ДСМ-5.

Учесниците биле исклучени ако исполнуваат критериуми за биполарно растројство, психоза, тешка депресија, повторливи самоубиствени мисли, нарушувања на личноста, нарушување на употребата на алкохол или супстанции (во претходните шест месеци) или сериозни соматски услови или ако веќе преземаа други третмани за здравствена анксиозност или биле третирани со КБТ во изминатата година.

Подобните учесници биле случајно и рамномерно распределени на лице-в-лице КБТ или КБТ доставено по е-пошта, а истите протоколи, т.е. 12 недели и употреба на когнитивни бихевиорални техники за здравствена анксиозност беа следени во секоја состојба.

Главниот исход, имено промената во здравствената вознемиреност за време на третманот, бил измерен со помош на Health Anxiety Inventory. HAI бил спроведен на почетокот, во текот на секоја недела и кога третманот бил завршен. Потоа беа спроведени понатамошни проценки за следење.

Секундарните исходи како што се општа вознемиреност, депресија и попреченост, биле измерени со валидирани прашалници пополнети на Интернет.

Статистичките анализи вклучуваат анализи на не-инфериорност и моќ, како и линеарна регресија со мешани ефекти. Се на се, оваа студија претставува ефикасен начин за проценка на ефикасноста на еден третман во споредба со друг.

За здравствените економски анализи, истражувачите го споредиле интернет КБТ со лице-в-лице КБТ, фокусирајќи се на социјалните трошоци во однос на клиничката ефикасност и ефектите врз квалитетот на живот. Трошоците вклучуваат трошоци за терапии и лекови (вклучително и трошоци за интернет или лице-в-лице КБТ), трошоци за немедицинска помош и услуги и индиректни трошоци како што се оние за невработеност.

Резултати

Биле вклучени 204 пациенти, од кои 102 беа рандомизирани на КБТ, а другите 102 на интернет КБТ. Социодемографските и клиничките карактеристики, како што се возраста, полот и образованието, не се разликувале значително помеѓу групите.

Анализите посочиле дека, и покрај тоа што интернет КБТ терапевтите трошат 78% помалку време по пациент во споредба со КБТ терапевтите, интернет КБТ не била инфериорна во однос на КБТ во влијанието врз луѓето со здравствена анксиозност.

Не е пријавена суштинска разлика во однос на влијанието на третманите врз секундарните исходи.

Традиционалната КБТ се претстави со поголем процент на комплетирани третмани (92 од 102 (90,2%)) во споредба со интернет КБТ (81 од 102 (79,4%)) и со значително поголем терапевтски сојуз, додека не се најде разлика во кредибилитетот на третманот.

Во однос на здравствените економски резултати, се покажа дека интернет КБТ веројатно ќе резултира со пониски трошоци за терапевт.

На крај, зголемување на анксиозноста доживеале неколку луѓе во обете групи, но не биле пријавени сериозни несакани дејства.

Заклучок

Според ова истражување, не само што се покажа дека интернет КБТ не е инфериорен во однос на КБТ за здравствена анксиозност во однос на ефективноста, туку е и значително поефтин и одзема помалку време за обете страни.